Kushtet e Përdorimit të Website www.american-art.net

Ky website është nën mirëmbajtjen e Klinikës Amerikane Shpk në Kosovë dhe është i hapur për përdorim nga klientët dhe publiku. Klinikë Amerikane Shpk ka bërë përpjekje të mëdha për të siguruar saktësinë e përmbajtjes së këtij website. Megjithatë, për çdo gabim që mund të paraqitet, Klinika Amerikane Shpk nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë e mundshme. Përdoruesi i këtij website është i detyruar të verifikojë informacionin para se të marrë një vendim.

Askush nuk ka të drejtë të bëjë një link me website të www.american-art.net pa marrë më parë miratimin e saj. Grafikat dhe informacioni nuk duhet të kopjohet, printohet për qëllime përfitimi apo përdoret në çdo formë tjeter pa miratimin me shkrim të përfaqesuesve të Klinikës Amerikane Shpk.

 1. Pranimi i Kushteve:
  • Duke përdorur këtë website, ju pranoni automatikisht të përmbaheni nga kushtet dhe rregullat e përdorimit të këtij burimi online.
 2. Privatësia dhe Informacioni Personal:
  • Informacioni personal i dhënë nga përdoruesit do të trajtohet me kujdes dhe do të përmbahet nga politika e privatësisë e Klinikës Amerikane SHPK.
 3. Përdorimi i Shërbimeve:
  • Ju pajtoheni që përdorimi i shërbimeve të ofruara nga Klinika Amerikane SHPK do të bëhet në përputhje me rregullat dhe udhëzimet e jepura në website.
 4. Pagesat dhe Faturimi:
  • Çmimet e shërbimeve janë të përcaktuara në website dhe mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
 5. Mospërgjegjësia:
  • Klinika Amerikane nuk mban përgjegjësi për dëmet ose humbjet e mundshme të shkaktuara nga përdorimi i shërbimeve të ofruara nga website.
 6. Ndryshimet në Kushte:
  • Klinika Amerikane ka të drejtën të ndryshojë këto kushte në çdo kohë. Përdoruesit do të informohen për ndryshimet në mënyrën më të përshtatshme.
 7. Kontakt:
  • Pyetje, ankesa, ose kërkesa për informacione shtesë mund të drejtohen tek departamenti i kontaktit në adresën info@american-art.net

Ky dokument ka fuqi ligjore dhe është i vlefshëm nga data e publikimit.